Roczny plan imprez 2023/2024

Dni nietypowe:

ROCZNY PLAN PRACY  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ  ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO  ” KRAINA MALUSZKA”

 W SĘDZISZOWIE NA ROK 2023/2024

 „Mów dziecku,

 że jest dobre,

że może,

 że potrafi.”

Janusz Korczak

ZadaniaSposób realizacjiCelTermin realizacji
  Adaptacja dzieci w Żłobku1. Wywiad z rodzicami nt. dzieci, ich zachowań, potrzeb, diety,  2. Założenie Kart Pielęgnacyjnych – rozmowa rodziców z pielęgniarką, 3. Wydłużanie czasu pobytu dziecka w Żłobku,  4. Bieżący i systematyczny kontakt rodziców z opiekunami, pielęgniarką, celem posiadania informacji o funkcjonowaniu dziecka w Żłobku. 5. Zabawy integracyjne, oswajanie z otoczeniem.  1. Poznawanie dzieci ich rodziców ich środowiska rodzinnego. Aklimatyzacja dzieci.  2. Nawiązywanie przyjaznych kontaktów z dziećmi. 3. Poznawanie zachowań i upodobań dziecka  Wrzesień Październik Listopad
  Współpraca z Rodzicami1. Zapoznanie z zadaniami zawartymi w ,,Rocznym planie pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej na bieżący rok”- tablica ogłoszeń i strona internetowa 2. Propozycja ubezpieczenia dziecka, Codzienne, indywidualne kontakty rodziców z opiekunkami 3. Wyrabianie u rodziców nawyku informowania placówki o nieobecności dziecka w Żłobku 4. Natychmiastowe informowanie rodziców o złym samopoczuciu dziecka, rozwijającej się infekcji, 5. Przestrzeganie zasad odbioru dziecka ze Żłobka przez osoby zgłoszone w Upoważnieniach do odbioru dziecka 6. Zaangażowanie rodziców w realizację zadań zawartych w ,,Kalendarzu wydarzeń i uroczystości” 7. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktowych celem budowania właściwych relacji dziecko – dziecko; dziecko – opiekun 8. Zapoznanie się rodziców z aktualnymi informacjami na stronie internetowej Żłobka.1. Poznanie oczekiwań Rodziców. Zachęcenie do życzliwej współpracy, kontaktów z pracownikami Żłobka. Zaangażowanie Rodziców w przygotowanie dzieci do udziału w różnorodnych uroczystości na terenie Żłobka. 2. Pozyskiwanie bieżących informacji o niedyspozycji, przeziębieniu czy chorobie zakaźnej dziecka. 3. Bieżące informacje o działalności Żłobka  i poszczególnych grup dziecięcych.  Wrzesień Na bieżąco, cały rok
  Czynności samoobsługowe, utrwalanie nawyków higienicznych.1. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, utrwalanie nawyków higienicznych, 2. Wdrażanie do samoobsługi przy myciu, 3. Nauka właściwego zachowania się przy stole, ubieraniu i rozbieraniu się, korzystania z toalety, 4. Wdrażanie do utrzymywania ładu  i porządku 5. Sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, podczas zajęć i zabawy; sprzątanie zabawek po zabawie, 6. Doskonalenie w/w umiejętności.1. Wdrażanie i kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.  2. Współpraca w tym zakresie z Rodzicami dziecka. 3. Informacje pozyskane od rodziców nt. poczynionych sukcesów.  Cały rok
  Rozwój społeczny1. Nawiązywanie kontaktu werbalnego  i pozawerbalnego w relacji dzieci – opiekunki – pomoc medyczna, 2. Dobre wzorce w postawach  i zachowaniu dzieci,  3. Wdrażanie do zgodnej zabawy, życzliwych kontaktów między dziećmi  i opiekunami 4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych przez próby stosowania zwrotów grzecznościowych, wsparciu opiekunów, 5. Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy, 6. Wyrabianie właściwych reakcji dziecka na zwróconą przez opiekuna uwagę dotyczącą niewłaściwego zachowania się.1. Kształtowanie nawyków zgodnych relacji w grupie rówieśniczej, w kontakcie z opiekunami  i personelem medycznym.  Cały rok
  Rozwój emocjonalny1. Nawiązywanie kontaktu werbalnego  i pozawerbalnego, 2. Pozytywne wzmacnianie – przytulanie, 3. Zabawy integrujące dzieci, chwalenie, głaskanie, 4. Nauka i stosowanie form grzecznościowych  – proszę , dziękuję, przepraszam. 5. Witanie się i żegnanie (machanie rączką, pa, do miłego zobaczenia), 6. Stwarzanie miłej, przyjaznej atmosfery w grupie.1. Rozbudzanie w dzieciach chęci kontaktu z innymi. 2. Kształtowanie właściwych zachowań  i stosowanie form grzecznościowych. 3. Nagradzanie poprzez pozytywne wzmacnianie 4. Przyjazna atmosfera w grupie rówieśniczej buduje i wzmacnia zespół.  Cały rok
  Rozwój fizyczny1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy naśladowcze przy muzyce, 2. Ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe, zabawy z pokonywaniem przeszkód, podskoki, czworakowanie, pełzanie, 3. Ogólnorozwojowe ćwiczenia i zabawy ruchowe, 4. Prawidłowa sylwetka podczas chodzenia i siedzenia, 5. Rozwijanie różnorodnych form ruchu w sali zabaw i zielonym placu zabaw 6. korzystanie z urządzeń ogrodowych, 7. Ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą ( malowanie, ugniatanie, przyklejanie)1. Kształtowanie motoryki dużej i małej. 2. Rozwój sprawności ogólnej. 3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego korzystania z urządzeń na placu zabaw. 4. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.  Cały rok
  Rozwój sensomotoryki1. Szeregowanie klocków, ustawianie od najmniejszego do największego  i odwrotnie, 2. Zabawy z nawlekaniem, 3. Zabawy manipulacyjne, 4. Konstrukcje przestrzenne, dopasowywaniem, przekładaniem, wyjmowaniem, wrzucaniem, 5. Zabawy twórcze – rysowanie, lepienie, ugniatanie1. Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 2. Kształtowanie koncentracji uwagi. 3. Kształtowanie wyobraźni. 4. Usprawnianie ruchów ręki.    Cały rok
  Rozwój mowy i myślenia.1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek, ilustracji, własnych obserwacji, 2. Zabawy rozwijające mowę dziecka – czytanie bajek, krótkich opowiadań, wierszyków 3. Oglądanie ilustracji i nazywanie rzeczy, roślin i zwierząt, 4. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, artykulacyjne i oddechowe, 5. Słuchanie i nauka piosenek dziecięcych 6. Słuchanie i oglądanie bajek.1. Bogacenie procesów myślenia. 2. Doskonalenie poprawnej wymowy dziecka. 3. Dobór zabaw wpływających na atrakcyjność zajęć. 4. Usprawnianie narządów artykulacyjnych mowy.  Cały rok
Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem. Obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych.1. Wskazywanie i obserwacja przez dzieci wybranych zjawisk fizycznych 2. Rozbudzanie ciekawości o otaczającym świecie poprzez poznawanie zjawisk przyrodniczych takich jak: wiatr, deszcz, burza, śnieg, 3. Poznawanie przyrody oraz wybranych gatunków roślin i zwierząt 4. Nauka segregowania odpadów, 5. Obserwacja przyrody, zmiany zachodzące w różnych porach roku, 6. Obcowanie z przyrodą poprzez wycieczki, pobyt w zielonym ogródku, zabawy na świeżym powietrzu, 7. Dbałość o najbliższe środowisko.1. Rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno. 2. Poznanie prostych nazw roślin i zwierząt. 3. Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami. 4. Przebywanie w świecie przyrody. 5. Kształtowanie poczucia dbania o środowisko. 6. Wzbogacenie słownika dziecka o nowe pojęcia. 7. Dostosowanie metod pracy z dziećmi do ich rozwoju psychomotorycznego.Cały rok