Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności

Serwis zlobek.sedziszow.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Żłobek Samorządowy w Sędziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Żłobek Samorządowy w Sędziszowie.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • XHTML 1.0 Transitional
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)
  • oraz Section 508

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Daty:

Data publikacji strony: 2019-12-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-01-20. Data sporządzenia deklaracji: 2021-12-10. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Malec, krzysztof@sedziszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413 811 129 wew. 404. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna żłobka:

Dojazd do siedziby Żłobek Samorządowy “KRAINA MALUSZKA” w Sędziszowie – od Osiedla Na Skarpie

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Oba są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu

Bezpłatny niestrzeżony parking znajduje się na Osiedlu Na Skarpie. Przed bramą znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest dostępna również winda.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest niedostępna i nie ma technicznych możliwości by z niej skorzystać.